Logowanie
wersja dla słabowidzących
  
Treść
  
  
  
  
  
2018-08-012018-08-09TakWydział Lekarski
  

Działając na podstawie art. 121 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. Nr 164, poz.1365) oraz na podstawie §83 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

 

Asystenta (2 etaty)

w Zakładzie Kancerogenezy Molekularnej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

                Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego,
 3. oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia oraz – w przypadku funkcji kierowniczej - deklarację o spełnieniu warunków w § 85 ust. 3,
 4. świadectwo pracy,
 5. prawo wykonywania zawodu – jeśli jest wymagane na danym stanowisku
 6. zaświadczenie o specjalizacji
 7. życiorys,
 8. świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych),
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją wg zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne.
 10. oświadczenie kandydata, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.):
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,
 • korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 1. Dodatkowe kryteria: Znajomość bioinformatyki w stopniu umożliwiającym wykorzystanie pakietów R i Bioconductora do analizy dużych zbiorów danych.

 

Dokumenty należy składać do 07 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, ul. Żeligowskiego 7/9 , 90-752  Łódź.

 

Dziekan

Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski

2018-06-202018-09-07TakWydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  

Działając na podstawie art. 121 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. Nr 164, poz.1365) oraz na podstawie §83 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

Asystenta (1 etat)

w Zakładzie Kancerogenezy Molekularnej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego,
 3. oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia oraz – w przypadku funkcji kierowniczej - deklarację o spełnieniu warunków w § 85 ust. 3,
 4. świadectwo pracy,
 5. prawo wykonywania zawodu – jeśli jest wymagane na danym stanowisku
 6. zaświadczenie o specjalizacji
 7. życiorys,
 8. świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych),
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją wg zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne.
 10. oświadczenie kandydata, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.):
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,
 • korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
 1. Dodatkowe kryteria: Bardzo dobra znajomość technik hodowli komórkowych i manipulacji genetycznych z wykorzystaniem systemów retrowirusowych i CRISP.

Dokumenty należy składać do 07 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, ul. Żeligowskiego 7/9 , 90-752  Łódź.

Dziekan
Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski

2018-06-202018-09-07TakWydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  

Działając na podstawie art. 121 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 r. Nr 164, poz.1365) oraz na podstawie §83 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,  Dziekan Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

Adiunkta
w Zakładzie Kancerogenezy Molekularnej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Kandydaci zgłaszający się do konkursu winni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego,
 3. oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia oraz – w przypadku funkcji kierowniczej - deklarację o spełnieniu warunków w § 85 ust. 3,
 4. świadectwo pracy,
 5. prawo wykonywania zawodu – jeśli jest wymagane na danym stanowisku
 6. zaświadczenie o specjalizacji
 7. życiorys,
 8. świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych),
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją wg zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne.
 10. oświadczenie kandydata, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.):
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4,
 • korzysta z pełni praw publicznych.
 1. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
 1. Dodatkowe kryteria: znajomość matematyki i fizyki umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami I i II stopnia studiów. Znajomość informatyki i bioinformatyki w stopniu umożliwiającym wykorzystanie pakietów R, w tym programowanie w R. Znajomość informatycznych narzędzi analitycznych (Bioconductor) do analizy dużych zbiorów danych genetycznych, biologicznych i medycznych.

Dokumenty należy składać do 07 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, ul. Żeligowskiego 7/9 , 90-752  Łódź.

Dziekan
Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. n. med. Lech Pomorski

2018-06-202018-09-07TakWydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
  

Działając na podstawie art.118 ust.4 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza:

 

KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta 1 etat w:
Klinice Geriatrii
Katedry Gerontologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie i posiadają dyplom lekarza.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 

 1. podanie;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 4. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 5. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 6. prawo wykonywania zawodu;
 7. zaświadczenie o specjalizacji;
 8. życiorys;
 9. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi;
 10. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych, ze spisem publikacji,
  z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Reports przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl);
 11. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 - 5 Ustawy:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 1. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 31.08.2018 r. w Dziekanacie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa przy
ul. S. Jaracza 63, III piętro, pokój 3.12.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

2018-06-302018-08-31TakWydział Nauk o Zdrowiu
  

Działając na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami ) oraz Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Farmaceutycznego ogłasza 

 

konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

i Diagnostyki Mikrobiologicznej

 Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej– 1 etat 

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie właściwej dyscypliny oraz spełniają warunki określone w Ustawie.

 

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu winni złożyć następujące dokumenty: 

 

1. Podanie; 

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

3. Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego; 

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia; 

5. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu; 

6. Prawo wykonywania zawodu - jeśli jest wymagane na danym stanowisku; 

7. Zaświadczenie o specjalizacji - jeśli jest wymagane na danym stanowisku; 

8. Życiorys; 

9. Świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM; 

10. Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją wg zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informatyczno-Biblioteczne UM. 

11. Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2-5 Ustawy: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

c) nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 Ustawy, 

d) korzysta w pełni praw publicznych. 

12. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 05.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Muszyńskiego 1 

 

D Z I E K A N 

Wydziału Farmaceutycznego 

Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak ​

2018-08-242018-10-05TakWydział Farmaceutyczny
  

Działając na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami ) oraz Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Farmaceutycznego ogłasza 

 

konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Bionieorganicznej

 Katedry Chemii Medycznej – 1 etat 

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie właściwej dyscypliny oraz spełniają warunki określone w Ustawie.

 

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu winni złożyć następujące dokumenty: 

 

1. Podanie; 

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

3. Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego; 

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia; 

5. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu; 

6. Prawo wykonywania zawodu - jeśli jest wymagane na danym stanowisku; 

7. Zaświadczenie o specjalizacji - jeśli jest wymagane na danym stanowisku; 

8. Życiorys; 

9. Świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM; 

10. Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją wg zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informatyczno-Biblioteczne UM. 

11. Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2-5 Ustawy: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

c) nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 Ustawy, 

d) korzysta w pełni praw publicznych. 

12. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 12.09.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Muszyńskiego 1 

 

D Z I E K A N 

Wydziału Farmaceutycznego 

Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak ​

2018-08-292018-09-12TakWydział Farmaceutyczny
  

U N I W E R S Y T E T  M E D Y C Z N Y  W  Ł O D Z I

DZIEKANAT

WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

90-647 Łódź, Plac J. Hallera 1

tel. (42) 272-50-34, fax (42) 639-32-04

Działając na podstawia art. 56 ust. 1 i 2 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie & 34 ust.1 pkt 1 w zw. z & 131 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

 

K O N K U R S   O T W A R T Y

 

Na 1 stanowisko adiunkta w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

o przyjęcie na w/w stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu powinni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

1Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2.Dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

3.Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie  podstawowym miejscem pracy;  4.Świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

5.Prawo wykonywania zawodu;

6.Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji;

7.Życiorys;

8.Zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków    Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

9.Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według  zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i International Citation Reports potwierdzone przez Centrum Informacyjno - Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

10.Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 – 5 Ustawy;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

11. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dokumenty należy składać do dnia  02 października 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi Pl. Hallera 1, pok. 101.

W przypadku składania kopii dokumentów oryginał musi zostać okazany do wglądu w Dziekanacie Wydziału (pokój 101).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI

2018-09-192018-10-02TakWydział Wojskowo-Lekarski
  

U N I W E R S Y T E T  M E D Y C Z N Y  W  Ł O D Z I

DZIEKANAT

WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

90-647 Łódź, Plac J. Hallera 1

tel. (42) 272-50-34, fax (42) 639-32-04

Działając na podstawia art. 56 ust. 1 i 2 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie & 34 ust.1 pkt 1 w zw. z & 131 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

 

K O N K U R S   O T W A R T Y

 

Na 2 stanowiska asystenta w Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

o przyjęcie na w/w stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu powinni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

1Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2.Dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

3.Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie  podstawowym miejscem pracy;  4.Świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

5.Prawo wykonywania zawodu;

6.Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji;

7.Życiorys;

8.Zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków    Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

9.Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według  zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i International Citation Reports potwierdzone przez Centrum Informacyjno - Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

10.Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 – 5 Ustawy;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych.


11. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dokumenty należy składać do dnia  02 października 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi Pl. Hallera 1, pok. 101.

W przypadku składania kopii dokumentów oryginał musi zostać okazany do wglądu w Dziekanacie Wydziału (pokój 101).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI

2018-09-192018-10-02TakWydział Wojskowo-Lekarski
  

U N I W E R S Y T E T  M E D Y C Z N Y  W  Ł O D Z I

DZIEKANAT

WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

90-647 Łódź, Plac J. Hallera 1

tel. (42) 272-50-34, fax (42) 639-32-04

Działając na podstawia art. 56 ust. 1 i 2 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie & 34 ust.1 pkt 1 w zw. z & 131 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

 

K O N K U R S   O T W A R T Y

 

Na 2 stanowiska asystenta w Klinice Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

o przyjęcie na w/w stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu powinni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

1Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2.Dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

3.Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie  podstawowym miejscem pracy;  4.Świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

5.Prawo wykonywania zawodu;

6.Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji;

7.Życiorys;

8.Zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków    Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

9.Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według  zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i International Citation Reports potwierdzone przez Centrum Informacyjno - Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

10.Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 – 5 Ustawy;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych.


11. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dokumenty należy składać do dnia  02 października 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi Pl. Hallera 1, pok. 101.

W przypadku składania kopii dokumentów oryginał musi zostać okazany do wglądu w Dziekanacie Wydziału (pokój 101).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI

2018-09-192018-10-02TakWydział Wojskowo-Lekarski
  

U N I W E R S Y T E T  M E D Y C Z N Y  W  Ł O D Z I
DZIEKANAT
WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
90-647 Łódź, Plac J. Hallera 1
tel. (42) 272-50-34, fax (42) 639-32-04

Działając na podstawia art. 56 ust. 1 i 2 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie & 34 ust.1 pkt 1 w zw. z & 131 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

K O N K U R S   O T W A R T Y

Na 1 stanowisko asystenta w Zakładzie Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

o przyjęcie na w/w stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

 Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu powinni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

1Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2.Dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

3.Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie  podstawowym miejscem pracy;  4.Świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

5.Prawo wykonywania zawodu;

6.Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji;

7.Życiorys;

8.Zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków    Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

9.Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według  zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i International Citation Reports potwierdzone przez Centrum Informacyjno - Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

10.Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 – 5 Ustawy;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

11. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dokumenty należy składać do dnia 09 października 2018 roku w Dziekanacie Wydziału

Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi Pl. Hallera 1, pok. 101.

W przypadku składania kopii dokumentów oryginał musi zostać okazany do wglądu w Dziekanacie Wydziału (pokój 101).
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI

2018-09-252018-10-09TakWydział Wojskowo-Lekarski
  

Działając na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu ogłasza:

 

KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta 1 etat w:
Klinice Geriatrii
Katedry Gerontologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie i posiadają dyplom lekarza.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. podanie;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 4. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 5. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 6. prawo wykonywania zawodu;
 7. zaświadczenie o specjalizacji;
 8. życiorys;
 9. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi;
 10. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych, ze spisem publikacji,
  z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Reports przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl);
 11. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 - 5 Ustawy:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 1. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 30.04.2019 r. w Dziekanacie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa przy
ul. S. Jaracza 63, III piętro, pokój 3.12.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

2018-09-252019-04-30TakWydział Nauk o Zdrowiu
  

U N I W E R S Y T E T  M E D Y C Z N Y  W  Ł O D Z I
DZIEKANAT
WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
90-647 Łódź, Plac J. Hallera 1
tel. (42) 272-50-34, fax (42) 639-32-04

Działając na podstawia art. 56 ust. 1 i 2 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie & 34 ust.1 pkt 1 w zw. z & 131 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

 

K O N K U R S   O T W A R T Y

 

Na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Chemii i Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

o przyjęcie na w/w stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

 Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu powinni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

1Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2.Dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

3.Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie  podstawowym miejscem pracy;  4.Świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

5.Prawo wykonywania zawodu;

6.Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji;

7.Życiorys;

8.Zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków    Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

9.Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według  zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i International Citation Reports potwierdzone przez Centrum Informacyjno - Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

10.Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 – 5 Ustawy;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych.


11. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dokumenty należy składać do dnia 10 października 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi Pl. Hallera 1, pok. 101.

W przypadku składania kopii dokumentów oryginał musi zostać okazany do wglądu w Dziekanacie Wydziału (pokój 101).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI

2018-09-262018-10-10TakWydział Wojskowo-Lekarski
  

U N I W E R S Y T E T  M E D Y C Z N Y  W  Ł O D Z I

DZIEKANAT

WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

90-647 Łódź, Plac J. Hallera 1

tel. (42) 272-50-34, fax (42) 639-32-04

Działając na podstawia art. 56 ust. 1 i 2 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie & 34 ust.1 pkt 1 w zw. z & 131 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

 

K O N K U R S   O T W A R T Y

 

Na 1 stanowisko asystenta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

o przyjęcie na w/w stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

 Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu powinni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

1Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2.Dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

3.Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie  podstawowym miejscem pracy;  4.Świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

5.Prawo wykonywania zawodu;

6.Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji;

7.Życiorys;

8.Zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków    Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

9.Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według  zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i International Citation Reports potwierdzone przez Centrum Informacyjno - Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

10.Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 – 5 Ustawy;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych.


11. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Dokumenty należy składać do dnia 10 października 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi Pl. Hallera 1, pok. 101.

W przypadku składania kopii dokumentów oryginał musi zostać okazany do wglądu w Dziekanacie Wydziału (pokój 101).

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO
UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI
Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI

2018-09-262018-10-10TakWydział Wojskowo-Lekarski
  

Działając na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami ) oraz Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Farmaceutycznego ogłasza 

 

konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Chemii Bionieorganicznej

 Katedry Chemii Medycznej – 1 etat 

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie właściwej dyscypliny oraz spełniają warunki określone w Ustawie.

 

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu winni złożyć następujące dokumenty: 

 

1. Podanie; 

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

3. Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego; 

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia; 

5. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu; 

6. Prawo wykonywania zawodu - jeśli jest wymagane na danym stanowisku; 

7. Zaświadczenie o specjalizacji - jeśli jest wymagane na danym stanowisku; 

8. Życiorys; 

9. Świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM; 

10. Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją wg zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informatyczno-Biblioteczne UM. 

11. Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2-5 Ustawy: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

c) nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 Ustawy, 

d) korzysta w pełni praw publicznych. 

12. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu                                w przypadku nawiązania stosunku pracy.

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Muszyńskiego 1 

 

 

D Z I E K A N 

Wydziału Farmaceutycznego 

Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak ​

2018-09-272018-10-11TakWydział Farmaceutyczny
  

Działając na podstawia art. 56 ust. 1 i 2 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz na podstawie & 34 ust.1 pkt 1 w zw. z & 131 ust. 1 i 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

 

K O N K U R S   O T W A R T Y

Na 1 stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

o przyjęcie na w/w stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny dla jednostki organizacyjnej w której chciałyby podjąć pracę.

 Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu powinni złożyć podanie oraz następujące dokumenty:

1Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2.Dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

3.Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie  podstawowym miejscem pracy;  4.Świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;

5.Prawo wykonywania zawodu;

6.Zaświadczenie o posiadanej specjalizacji;

7.Życiorys;

8.Zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków    Obcych UM (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych) lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;

9.Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według  zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i International Citation Reports potwierdzone przez Centrum Informacyjno - Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

10.Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 – 5 Ustawy;

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

  11. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania w Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi lub w przypadku osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oświadczenie o jak najszybszym ukończeniu kursu w przypadku podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

  Dokumenty należy składać do dnia 11 października 2018 roku w Dziekanacie Wydziału Wojskowo-Lekarskiego w Łodzi Pl. Hallera 1, pok. 101.

  W przypadku składania kopii dokumentów oryginał musi zostać okazany do wglądu w Dziekanacie Wydziału (pokój 101).

  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

  DZIEKAN

  WYDZIAŁU WOJSKOWO-LEKARSKIEGO

  UNIWESYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

   

                                                                                  Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI

  Łódź, dnia 27.10.2018 r.

   
2018-09-272018-10-11TakWydział Wojskowo-Lekarski
  

 

Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy

w Centrum Edukacji Medycznej - 1 etat

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty (stomatologa) lub magistra w zakresie właściwej dyscypliny oraz czynną znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego.

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

  - ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

  - nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

  - korzysta z pełni praw publicznych;
 11. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

2018-09-282018-10-11TakWydział Lekarski
  


Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:


Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

w Klinice Endokrynologii- 1 etat


O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiednio wysoki poziom wiedzy i doświadczenia we właściwej dziedzinie – w przypadku nauk podstawowych i stosowanych, tytuł specjalisty – w przypadku specjalności klinicznych i diagnostycznych, a także czynną znajomość co najmniej jednego języka nowożytnego.

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

  - ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

  - nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

  - korzysta z pełni praw publicznych;
 11. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

2018-09-282018-10-11TakWydział Lekarski
  

Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta

w Klinice Immunologii i Alergii- 1 etat


O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiednio wysoki poziom wiedzy i doświadczenia we właściwej dziedzinie – w przypadku nauk podstawowych i stosowanych, tytuł specjalisty – w przypadku specjalności klinicznych i diagnostycznych, a także czynną znajomość co najmniej jednego języka nowożytnego.

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

  - ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

  - nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

  - korzysta z pełni praw publicznych;
 11. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

2018-09-282018-10-11TakWydział Lekarski
  

​Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:


Konkurs otwarty na stanowisko asystenta

w Klinice Kardiologii -1 etat


O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty (stomatologa) lub magistra w zakresie właściwej dyscypliny oraz czynną znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego.

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

  - ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

  - nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

  - korzysta z pełni praw publicznych;
 11. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

2018-09-282018-10-11TakWydział Lekarski
  


Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:


Konkurs otwarty na stanowisko asystenta

w Zakładzie Biochemii-1 etat


O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty (stomatologa) lub magistra w zakresie właściwej dyscypliny oraz czynną znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego.

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

  - ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

  - nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

  - korzysta z pełni praw publicznych;
 11. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

2018-09-282018-10-11TakWydział Lekarski
  

Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:


Konkurs otwarty na stanowisko asystenta

w Zakładzie Medycyny Nuklearnej-1 etat


O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty (stomatologa) lub magistra w zakresie właściwej dyscypliny oraz czynną znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego.

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

  - ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

  - nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

  - korzysta z pełni praw publicznych;
 11. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

2018-09-282018-10-11TakWydział Lekarski
  


Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:


Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy

w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej - 1 etat


O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty (stomatologa) lub magistra w zakresie właściwej dyscypliny oraz czynną znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego.

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

  - ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

  - nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

  - korzysta z pełni praw publicznych;
 11. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

2018-09-282018-10-11TakWydział Lekarski
  

Działając na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłasza:

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta

w Zakładzie Radioterapii -1 etat

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które posiadają tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty (stomatologa) lub magistra w zakresie właściwej dyscypliny oraz czynną znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego.

Zainteresowany pragnący przystąpić do konkursu powinien  złożyć podanie o rozpatrzenie kandydatury w konkursie ( ze wskazaniem stanowiska lub funkcji oraz jednostki organizacyjnej, w której ubiega się o zatrudnienie lub pełnienie funkcji) wraz z następującymi dokumentami:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 2. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 3. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 4. świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 5. prawo wykonywania zawodu;
 6. zaświadczenie o specjalizacji;
 7. życiorys;
 8. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
 9. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
 10. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy kandydat:

  - ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

  - nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

  - korzysta z pełni praw publicznych;
 11. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.- dla konkursów ogłoszonych po 27 kwietnia 2017

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do dnia 11.10.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.


DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

2018-09-282018-10-11TakWydział Lekarski
  

Działając na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami ) oraz Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Farmaceutycznego ogłasza 

 

konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

i Diagnostyki Mikrobiologicznej

 Katedry Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej– 1 etat 

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie w zakresie właściwej dyscypliny oraz spełniają warunki określone w Ustawie.

 

Zainteresowani pragnący przystąpić do konkursu winni złożyć następujące dokumenty: 

 

1. Podanie; 

2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

3. Dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego; 

4. Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia; 

5. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu; 

6. Prawo wykonywania zawodu - jeśli jest wymagane na danym stanowisku; 

7. Zaświadczenie o specjalizacji - jeśli jest wymagane na danym stanowisku; 

8. Życiorys; 

9. Świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM; 

10. Charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją wg zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informatyczno-Biblioteczne UM. 

11. Oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 2-5 Ustawy: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 

c) nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust.1 pkt 4 Ustawy, 

d) korzysta w pełni praw publicznych. 

12. Certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu                                w przypadku nawiązania stosunku pracy.

 

 

Dokumenty należy składać do dnia 19.11.2018 r. w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Muszyńskiego 1 

 

 

D Z I E K A N 

Wydziału Farmaceutycznego 

Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak ​

2018-10-052018-11-09TakWydział Farmaceutyczny
  

Działając na podstawie art.118 ust.4 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza:

 

KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta 1 etat w:
Zakładzie Cytobiologii i Proteomiki
Katedry Nauk Biomedycznych
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny i posiadają dyplom lekarza lub magistra.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. podanie;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 4. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 5. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 6. prawo wykonywania zawodu;
 7. zaświadczenie o specjalizacji;
 8. życiorys;
 9. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi;
 10. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych, ze spisem publikacji,
  z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Reports przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl);
 11. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 - 5 Ustawy:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 1. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.

Dokumenty należy składać do dnia 31.10.2018 r. w Dziekanacie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa przy
ul. S. Jaracza 63, III piętro, pokój 3.12.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

2018-10-102018-10-31TakWydział Nauk o Zdrowiu
  

Działając na podstawie art.118 ust.4 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza:

 

KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta 1 etat w:
Zakładzie Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof
Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny i posiadają dyplom lekarza lub magistra.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. podanie;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 4. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 5. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 6. prawo wykonywania zawodu;
 7. zaświadczenie o specjalizacji;
 8. życiorys;
 9. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi;
 10. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych, ze spisem publikacji,
  z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Reports przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl);
 11. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 - 5 Ustawy:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 1. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.

Dokumenty należy składać do dnia 31.10.2018 r. w Dziekanacie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa przy
ul. S. Jaracza 63, III piętro, pokój 3.12.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

2018-10-102018-10-31TakWydział Nauk o Zdrowiu
  

Działając na podstawie art.118 ust.4 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza:

 

KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta 1 etat w:
Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
II Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny i posiadają dyplom lekarza lub magistra.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. podanie;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 4. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 5. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 6. prawo wykonywania zawodu;
 7. zaświadczenie o specjalizacji;
 8. życiorys;
 9. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi;
 10. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych, ze spisem publikacji,
  z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Reports przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl);
 11. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 - 5 Ustawy:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 1. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 31.10.2018 r. w Dziekanacie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa przy
ul. S. Jaracza 63, III piętro, pokój 3.12.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

2018-10-112018-10-31TakWydział Nauk o Zdrowiu
  

Działając na podstawie art.118 ust.4 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zmian.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza:

 

KONKURS OTWARTY
na stanowisko starszego wykładowcy 1 etat w:
Klinice Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
II Katedry Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

O przyjęcie na wyżej wymienione stanowisko mogą ubiegać się:

osoby, które ukończyły wyższe studia lekarskie lub inne studia w zakresie właściwej dyscypliny i posiadają dyplom lekarza lub magistra.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 1. podanie;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
 4. oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy;
 5. świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 6. prawo wykonywania zawodu;
 7. zaświadczenie o specjalizacji;
 8. życiorys;
 9. zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi;
 10. charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych, ze spisem publikacji,
  z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Reports przygotowaną przez Centrum Informacyjno-Biblioteczne UM w Łodzi (punktacja@umed.lodz.pl);
 11. oświadczenie, że zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt.2 - 5 Ustawy:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 3. nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 1. certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklarację o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy.

Dokumenty należy składać do dnia 31.10.2018 r. w Dziekanacie Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa przy
ul. S. Jaracza 63, III piętro, pokój 3.12.

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

2018-10-112018-10-31TakWydział Nauk o Zdrowiu
  

http://umed.pl/pliki/2014/12/konkurs-1.jpg

2018-10-122018-10-25TakWydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego
1 - 30Dalej