Logowanie
wersja dla słabowidzących
  
Treść
  
  
  
  
  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów

z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 113,

w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej

 

w lokalizacji przy ul. Pieniny 30:

 1. Oddziału Chorób Wewnętrznych,
 2. Kliniki Reumatologii,
 3. Kliniki Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej,
 4. Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

 

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012, poz.182 z późn. zm.), tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
 3. prawo wykonywania zawodu,
 4. opis przebiegu pracy zawodowej,
 5. świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 6. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem. 

   

  Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3, 5, 6 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

  Kandydaci powinni na termin przeprowadzania Konkursu posiadać wszystkie w/w dokumenty w formie oryginału do wglądu Komisji Konkursowej.

   

  Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym ogłaszającego konkurs są dostępne na stronie internetowej: www.uskwam.umed.lodz.pl , w zakładce Konkursy

  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia pod adres:

  SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny

  im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  - Centralny Szpital Weteranów

  90-549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

  lub bezpośrednio w Dziale Kadr i Płac (w dni robocze do godziny 15:00)

   

  Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:

  Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ......................................................................"

  Oferta będzie ważna, jeśli wpłynie do podmiotu leczniczego przed upływem terminu 14 dni od momentu ukazania się ogłoszenia.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie najpóźniej
14 dni przed terminem postępowania konkursowego.​

2017-05-092017-05-23TakUSK im. WAM - CSW
  

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

 

ogłasza konkurs na stanowiska

PIELĘGNIAREK ODZIAŁOWYCH:

  - Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej

                         - Izby Przyjęć

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2012, poz. 182 ze zm.) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
 3. opisany przebieg pracy zawodowej,
 4. świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez kandydata,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

 

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

 

                   Wymagane kwalifikacje  

 

Liczba lat pracy
w zawodzie

lub inne dodatkowe kwalifikacje

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo1 rok w szpitalu
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka1 rok w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania3 lata w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny4 lata w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania5 lat w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2) (W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)7 lat w szpitalu

 

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 29.11.2017 r.
w zamkniętych kopertach, pod adresem:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

– Dział Kadr i płac, budynek Administracji, I piętro, pokój 103

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……..
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22" oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i telefonu kontaktowego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. 

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – budynek Poradni, 3 piętro, sala 307

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można uzyskać w Sekretariacie Dyrekcji, budynek Szpitala parter, pokój nr 14.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Z-ca Kierownika Działu Kadr i Płac mgr Danuta Ossendowska nr tel. (42) 67 76 830

 

 

 

​ 

2017-11-152017-11-29TakUSK nr 1 im. N. Barlickiego
  

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ((t.j. Dz. U z 2018. poz. 393).) tj.:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
 3. opisany przebieg pracy zawodowej,
 4. świadectwo pracy z okresu ostatnich 3 lat, w razie gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł,
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za zgodność
  z oryginałem przez kandydata,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

 

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

 

                   Wymagane kwalifikacje  

 

Liczba lat pracy
w zawodzie

lub inne dodatkowe kwalifikacje

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo1 rok w szpitalu
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka1 rok w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania3 lata w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny4 lata w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania5 lat w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2) (W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)7 lat w szpitalu

 

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 26 kwietnia 2018 r.
w zamkniętych kopertach, pod adresem:

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

– Dział Kadr i płac, budynek Administracji, I piętro, pokój 103

z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału ……..
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1
 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22" oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i telefonu kontaktowego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert. 

Miejsce rozpatrzenia kandydatur – budynek Poradni, 3 piętro, sala 307

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

 

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można uzyskać w Sekretariacie Dyrekcji, budynek Szpitala parter, pokój nr 14.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

Z-ca Kierownika Działu Kadr i Płac mgr Danuta Ossendowska nr tel. (42) 67 76 830

 

 

 

​​​​ 

2018-04-122018-04-26TakUSK nr 1 im. N. Barlickiego
  

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
– Centralnego Szpitala Weteranów,
90 – 549 Łódź, ul. Żeromskiego 113,

zwanego dalej Szpitalem

I.     Ustala się następujące wymagania dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:

 

  1.  Wymagania formalne:

 1. ukończone studia wyższe;
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni  staż pracy;
 3. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 4. brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

   2.  Wymagania merytoryczne (pożądane):

 1. znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia, w tym problematyki dotyczącej działalności podmiotów leczniczych; 
 2. znajomość zasad działania wyższej uczelni medycznej oraz roli szpitala klinicznego w procesie edukacji;
 3. znajomość regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów: ustawy o działalności leczniczej, ustawy
  o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych);
 4. znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników;
 5. znajomość zasad prowadzenia inwestycji;
 6. znajomość zagadnień: zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości zarządczej, kontroli finansowej, monitorowania rozliczeń z tytułu sprzedaży usług w zakresie świadczeń  zdrowotnych;
 7. preferowane doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia.

 

II.   Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (dyplom ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy);
 3. CV ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał), opatrzoną datą
  nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6.  oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 8. oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 9. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

   

  Kopie dokumentów, o których mowa w pkt b i d, powinny być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Oryginały dokumentów dołączonych do oferty w formie kopii należy przedstawić do wglądu komisji konkursowej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

III. Materiały informacyjne

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym USK im. WAM – CSW
są dostępne (po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych)
w siedzibie Uczelni, w Biurze Organizacyjno ̶ Prawnym UM w Łodzi,  al. Kościuszki 4, pokój nr 37.

IV. Tryb składania ofert

 

 1. Oferty wraz z dokumentami należy przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, lub złożyć w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Kancelarii UM w Łodzi (Łódź, al. Kościuszki 4, parter, pokój nr 6), w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
 2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, wraz z adnotacją: „Konkurs na stanowisko dyrektora USK im. WAM - CSW".
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 4. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur  ̶ 30 dni po upływie terminu składania ofert.


V. Zadaniem Dyrektora Szpitala będzie w szczególności:

 1. opracowanie strategii dla Szpitala, jej wdrożenie i realizacja;
 2. przywrócenie jednostce płynności finansowej, w tym likwidacja zobowiązań wymagalnych;
 3. uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości Szpitala;
 4. przeprowadzenie inwestycji „Ponadregionalne Zintegrowane Centrum Zabiegowe"
  oraz uruchomienie obiektu.

 

Zasady konkursu określa regulamin postępowania konkursowego opracowany dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora USK im. WAM – CSW.

 

 

2019-03-012019-03-30TakUSK im. WAM - CSW
  

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
90 – 153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22

zwanego dalej Szpitalem

I.     Ustala się następujące wymagania dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:

 

  1.  Wymagania formalne:

 1. ukończone studia wyższe;
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni  staż pracy;
 3. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
 4. brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

   2.  Wymagania merytoryczne (pożądane):

 1. znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia, w tym problematyki dotyczącej działalności podmiotów leczniczych; 
 2. znajomość zasad działania wyższej uczelni medycznej oraz roli szpitala klinicznego w procesie edukacji;
 3. znajomość regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów: ustawy o działalności leczniczej, ustawy
  o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych);
 4. znajomość zasad zarządzania i kierowania zespołami pracowników;
 5. znajomość zasad prowadzenia inwestycji;
 6. znajomość zagadnień: zarządzania strategicznego, finansów i rachunkowości zarządczej, kontroli finansowej, monitorowania rozliczeń z tytułu sprzedaży usług w zakresie świadczeń  zdrowotnych;
 7. preferowane doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia.

 

II.   Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem; 
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (dyplom ukończenia studiów, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy);
 3. CV ze szczegółowym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał), opatrzoną datą
  nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności
  za przestępstwa popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
 8. oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 9. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności
  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; 
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
 11. koncepcję działalności i rozwoju Szpitala w okresie najbliższych sześciu lat (max. 4 strony A4, czcionka Times New Roman rozmiar 12).

   

  Kopie dokumentów, o których mowa w pkt b i d, powinny być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Oryginały dokumentów dołączonych do oferty w formie kopii należy przedstawić do wglądu komisji konkursowej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

III. Materiały informacyjne

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZOZ USK nr 1
im. N. Barlickiego UM w Łodzi są dostępne (po uprzednim złożeniu oświadczenia o zachowaniu poufności pozyskanych danych) w siedzibie Uczelni, w Dziale ds. Bazy Klinicznej, Łódź, al. Kościuszki 4, pokój nr 32, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 (kontakt tel.0-42/272-59-06).

IV. Tryb składania ofert

 1. Oferty wraz z dokumentami należy przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, lub złożyć w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Kancelarii UM w Łodzi (Łódź, al. Kościuszki 4, parter, pokój nr 6), w terminie do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 15.30. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Kancelarii UM w Łodzi.
 2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, wraz z adnotacją: „Konkurs na stanowisko dyrektora USK nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi".
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.
 4. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur  ̶ 30 dni po upływie terminu składania ofert.


V. Zadaniem Dyrektora Szpitala będzie w szczególności stworzenie planu dalszego rozwoju Szpitala oraz stabilizacji finansowej placówki.

 

Zasady konkursu określa regulamin postępowania konkursowego opracowany dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora USK nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi.

konkurs na dyrektora - klauzula informacyjna.pdf

2019-10-182019-11-22TakUSK nr 1 im. N. Barlickiego